เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด
Qualifications :

เพศชาย/หญิง อายุ 22-35 ปี
- วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป มีประสบการณ์ขายไม่น้อยกว่า 2 ปี
- เพศชาย/หญิง บุคลิกภาพดี สุขภาพแข็งแรง มีความกระตือรือร้อนและมนุษยสัมพันธ์ดี
- สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้ ขับรถยนต์ได้ และมีใบอนุญาตขับขี่
- หากมีประสบการณ์ทางด้านสารเคมี และมีความรู้เรื่องเครื่องยนต์ และขายเครื่องมือแพทย์/ยาในโรงพยาบาล หรือขายยาในฟาร์มปศุสัตว์ หรือติดต่อราชการ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
เจ้าหน้าที่ฝ่ายศิลป์ และ ออกแบบ
Qualifications :

เพศชาย/หญิง อายุ 20-35 ปี
- วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาออกแบบหรือที่เกี่ยวข้อง
- บุคลิกภาพดี สุขภาพแข็งแรง และมีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมายเป็นอย่างดี
- มีความคิดสร้างสรรค์
- มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์ โปรแกรม 3D, CorelDraw , Illustrator, Photoshop และสามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้คล่อง
- ถ้ามีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

พนักงานบัญชีสต๊อก

Qualifications :

- เพศชาย/หญิง อายุ 21-30 ปี
- วุฒิปวส. หรือ ปริญญาตรี สาขาการบัญชี
- บุคลิกภาพดี สุขภาพแข็งแรง มนุษยสัมพันธ์ดี
- ขยัน ซื้อสัตย์ มีความกระตือรือร้น
- สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะโปรแกรม Excel , Word, Express
- มีความรู้พื้นฐานด้านภาษาอังกฤษ
เลขานุการฝ่ายต่างประเทศ

Qualifications :

วุฒิปริญญาตรี สาขาภาษาอังกฤษ, ธุรกิจระหว่างประเทศ, สาขาเลขานุการและอื่นๆ
- มีทักษะด้านภาษาอังกฤษ อ่าน พูด และเขียนได้ดีมาก
- มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์ , อินเตอร์เน็ต และสามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้คล่องเป็นอย่างดี
-บุคลิกภาพดี สุขภาพแข็งแรง

เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์

Qualifications :

เพศชาย/หญิง อายุ 22-40 ปี
- วุฒิการศึกษาปริญญาตรีหรือปริญญาโท สาขาวิชากีฏวิทยาหรือสาขาวิชาโรคพืช หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง
- บุคลิกภาพดี สุขภาพแข็งแรง มีความกระตือรือร้นและมนุษยสัมพันธ์ดี
- สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้ ขับรถยนต์ได้ และมีใบอนุญาตขับขี่
- หากมีประสบการณ์ทางด้านสารเคมี และมีความรู้เรื่องเครื่องยนต์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
พนักงานขับรถส่งของ

Qualifications :

- เพศชาย อายุไม่เกิน 40 ปี วุฒิม.3 - ม.6 ขึ้นไป
- มีความอดทน สุขภาพแข็งแรง กระตือรือร้น
- สามารถอ่าน พูด เขียนภาษาไทยชัดเจน
- หากมีประสบการณ์จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ